Papaveraceae (Poppy Family)

Eschscholzia_californica
Papaveraceae (Poppy Family)

Passifloraceae (Passion Flower Family)

Passiflora_tarminiana
Passifloraceae (Passion Flower Family)

Phrymaceae (Lopseed Family)

Mimulus_guttatus
Phrymaceae (Lopseed Family)

Plantaginaceae (Plantain Family)

Kickxia_spuria
Plantaginaceae (Plantain Family)
Plantago_lanceolata
Plantaginaceae (Plantain Family)
Plantago_major
Plantaginaceae (Plantain Family)
Veronica_anagallis-aquatica
Plantaginaceae (Plantain Family)
Veronica_persica
Plantaginaceae (Plantain Family)

back to mini-herbarium main page